Algemene Voorwaarden / Verzendingen

 1. Toepasselijkheid
  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  ‘MOOVERS’, met zetel te Bruggesteenweg 118, 8830 Gits, ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE 0810.934.549.
  'Koper': iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met mmmmoovers in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
  'Producten': het voorwerp van een of meerdere koopovereenkomsten.

  Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, specifieke voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen deze specifieke voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de specifieke voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken op voorwaarde van een uitdrukkelijk overeengekomen en schriftelijk bewijs. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht. Algemene Voorwaarden of inkoopvoorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing. Moovers behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Door het gebruik van de website of ander elektronisch portaal van Moovers en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website. Moovers kan beroep doen op derden wanneer dit vereist is voor de correcte uitvoering van een overeenkomst met de Koper. Moovers is bereikbaar via ‘www.mmmmoovers.be’ of via mail info@moovers.be


 2. Informatie en overeenkomsten
  Moovers besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de ingrediënten en eigenschappen van de producten, en dit inclusief de technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto’s ter illustratie van de producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten en volgens de beste standaarden op de markt. Bepaalde karakteristieken van een product, zoals de kleur, formaat, en andere, kunnen bij levering verschillen van de foto’s, zoals weergegeven op de website. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres.

  Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. Moovers en de Koper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone, digitale of elektronische gekwalificeerde handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Moovers gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.


 3. Prijzen
  Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en andere taksen. In het geval een rechtspersoon als Koper fungeert kan de prijs exclusief BTW en andere taksen worden aangeduid. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. De Koper is de prijs verschuldigd die Moovers in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Moovers worden gecorrigeerd. Leveringskosten worden duidelijk aan de Koper medegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.


 4. Betaling
  De op de site aangegeven verkoopsprijzen zijn inclusief alle belastingen (tenzij Koper optreedt als rechtspersoon, B2B), maar zonder verzendkosten. De eventuele verzendkosten zijn voor de Koper en worden weergegeven bij het uitchecken van uw digitale winkelwagen. We houden ons het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven toe te passen die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Bij online bestellingen kunnen via de gangbare geldige en aanvaarde kredietkaarten en elektronische betaalwijzen worden betaald. Beveiligingsmaatregelen via SSL worden voorgenomen om uw online betaling veilig te kunnen laten verlopen. Moovers bepaalt een onmiddellijk betaling van de bestelling, indien anders overeengekomen geldt een betalingstermijn van 8 dagen na factuurdatum. Facturen worden enkel per aanvraag uitgekeerd aan rechtspersonen (B2B). Consumenten worden hiervan uitdrukkelijk uitgesloten en kunnen bijgevolg geen factuur aanvragen. Indien de klant de factuur niet voldoet binnen deze vooropgestelde termijn beginnen de wettelijke intresten te lopen en zijn zij verschuldigd zonder uitdrukkelijke ingebrekestelling. Wanneer Moovers na 3 aanmaningen de betaling niet heeft ontvangen zal de factuur overgedragen worden aan een incassobureau die de procedure verder afhandelt. Klachten dienen ingediend te worden binnen een week na factuurdatum. De klachtneerlegging heeft geenszins een schorsing van betaling tot gevolg. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Moovers, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

  Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart (zelfstandig of via PayPal) wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Moovers is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.


 5. Verzendkosten
  Levering (*) op werkdagen in België: €6,00 - Gratis verzending vanaf €60.
  (*) Als het door jou ingegeven leveradres geregistreerd staat bij bpost dan krijgen de ingestelde levervoorkeuren voorrang.
  Wij hebben hierop geen invloed.
  Meer informatie kan je vinden op de website van bpost: https://www.bpost.be/site/nl/ontvangen/pakjes-ontvangen/mijnvoorkeuren
  Verzendkosten worden berekend per adres/levering.


 6. Levering
  Wij kunnen uw bestelling verwerken afhankelijk van de beschikbare voorraden. In het geval dat een door u besteld product niet op voorraad zou zijn, verplichten wij ons ertoe u binnen vijftien dagen na het doorgeven van de bestelling hiervan per email op de hoogte te brengen en aan te geven binnen hoeveel tijd het product aan u geleverd kan worden.

  Bestellingen worden zo snel als materieel mogelijk afgeleverd. Moovers kiest voor de wijze van levering en vervoerder. Moovers doet alles binnen haar mogelijkheid om de vermelde levertijden te respecteren. Moovers neemt echter geen verantwoordelijkheid voor levering die te laat komen of voor een bestelling welke verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet overgegaan worden tot terugbetaling of een andere verzending. Producten die niet meer in stock zijn, kunnen worden besteld. Ingeval van bestelling, dient rekening te worden gehouden met de levertermijn van onze toeleverancier. De enkele overschrijding van een (leverings)termijn brengt Moovers niet in verzuim. Het is belangrijk dat u bij ontvangst van uw producten controleert of deze conform uw bestelling zijn, en als dat niet zo is, Moovers daarvan binnen de veertien (14) werkdagen op de hoogte brengt. Alle meldingen over een levering die niet op tijd aangekomen dienen per e-mail te worden aangegeven via info@moovers.be. Teruggestuurde producten worden alleen geaccepteerd als deze in ongeopende, originele staat zijn, te weten in hun verpakking, accessoires en gebruiksaanwijzing inbegrepen.

  Het leveradres wordt ingegeven door de klant zelf. Wij kunnen de ingegeven adressen niet controleren dus draagt de klant hiervoor zelf de verantwoordelijkheid. Als een pakket wordt verzonden met een foutief adres zal de vervoerder dit retour terugsturen "Terug naar afzender". Hiervoor rekent de vervoerder een toeslag aan die wij zullen doorrekenen aan de klant. Dit is geldig voor pakketten die terug naar afzender komen met onderstaande redenen:
  - Pakjes die door de ontvanger geweigerd werden
  - Niet-afgehaalde pakjes (postpunt, postkantoor, pakjesautomaat)
  - Pakjes met een onvolledig of een onjuist adres.
  - Bestemmeling verhuisd

  Het pakket kan opnieuw verzonden worden mits betaling van de bovenstaande toeslag + de verzendkosten voor het opnieuw versturen. Ook als de eerste verzending een gratis verzending was.


 7. Identiteitsdiefstal en kredietkaartfraude
  Om de veiligheid van uw online transacties te verzekeren, werkt Moovers samen met erkende betalingspartners en kredietkaartuitgevers (in casu Mollie). Betalen kan middels de volgende (krediet)kaarten die door Mollie geaccepteerd worden, en anderen die duidelijk en ondubbelzinnig vermelding krijgen op de website. Het online betalen wordt uitgevoerd via een gesloten beveiligingssysteem, waarmee uw bankgegevens steeds versleuteld worden bij verzending over het internet (SSL). Verlies of diefstal van uw identiteits- of kredietkaartgegevens wordt hierdoor tot een minimum beperkt. Moovers zal over een periode van één (1) jaar uw identiteits- en transactiegegevens bewaren in een beveiligde en versleutelde database-omgeving. Moovers meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale, vooruitziende en zorgvuldige online tussenpersoon. Eventuele identiteitsdiefstal of financiële diefstal kan dan ook niet tegen Moovers worden ingeroepen.


 8. Gebreken en klachtindiening
  De Koper is steeds verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken.

  Klachten van de Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, welke uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen veertien (14) dagen na levering (of binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan Moovers schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht. Wij raden u aan uw bestelling aangetekend te versturen en een verzekering af te sluiten bij de vervoerder, voor de marktwaarde van de producten. Dit in geval van diefstal of verlies van de producten bij de vervoerder. Bij alle retourzendingen zijn de kosten voor de Koper.

  De Koper is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te sturen. Indien aan voorgaande geen gevolg gegeven wordt en ten onrechte goederen teruggestuurd worden, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. Moovers is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper bij derden te stockeren, en/of op impliciet of expliciet verzoek en kosten van de Koper, deze artikelen aan de Koper terug te zenden.


 9. Omruiling / herroepingsrecht
  * Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
  * Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking en zal hij bij voedingsmiddelen de verpakking NIET openen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.
  * Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels contact op te nemen via mail.
  Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen naar de ondernemer. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  * Indien de klant na afloop van de genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.


 10. Garantie
  Zoals opgelegd door de geldende en relevante wettelijke bepalingen geldt voor de door Moovers geleverde producten een wettelijke garantie. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt dient de Koper Moovers hiervan uiterlijk binnen de zeven (7) werkdagen volgend op de levering hiervan in kennis te stellen. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de Koper. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een originele factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke, maar daarom niet limitatieve, uitzonderingen op het voormelde garantiestelsel.

  URL’s die worden opgenomen op de website of andere elektronische communicatieportalen, welke onder feitelijke controle staan van Moovers, zijn geheel op eigen verantwoordelijk aan te klikken en te bezoeken door de Koper.


 11. Overmacht
  In geval van overmacht is Moovers niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Moovers is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

  Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.


 12. Intellectuele eigendom
  Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij Moovers . Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.
  Het gebruiken of verspreiden van beeldmateriaal (foto's van producten, winkels, ...) is niet toegestaan zonder schriftelijk toestemming.


 13. Verwerking persoonsgegevens
  De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen et garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende privacy statement, consulteerbaar via de Moovers website.


 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Moovers, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde territoriale rechter, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.